VCC (Vocational Competence Certificate)

Od września 2019 r. rozpoczęłam współpracę z Fundacją VCC, uzyskując akredytacje trenerskie i egzaminatora w poszczególnych modułach.

VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. System podzielony jest na 3 obszary:

  • przygotowanie do nowego zawodu – New Competences,
  • uzupełnienie lub aktualizacja kwalifikacji – Select Competences,
  • zewnętrzna certyfikacja kompetencji nie uwzględnionych w dwóch powyższych obszarach.

Moduł VCC New Competences umożliwia nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz otrzymanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. System VCC New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Jego innowacyjność przejawia się w uwzględnieniu w ścieżce szkolenia i certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, co jest charakterystyczne dla większości systemów szkoleniowych, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego i kompetencji informatycznych. Dopiero taki wachlarz posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych upoważnia do uzyskania certyfikatu VCC New Competences. Udział procentowy poszczególnych obszarów jest uzależniony od specyfiki zawodów i jest on określony w charakterystyce zawodów. Kursant uzyskuje ocenę procentową za każdy obszar, a średnia arytmetyczna tych ocen stanowi podstawę oceny na certyfikacie. Załącznikiem do certyfikatu jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach efektów uczenia się, z wyszczególnieniem bloków tematycznych objętych egzaminem. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia pracodawcy, gdyż analizując suplement, może on ocenić na ile kwalifikacja odpowiada jego oczekiwaniom.

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.

 

Odsłony: 520