O mnie

O mnie: 
Nazywam się Justyna Zimny, prowadzę Biuro konsultingowo-doradcze ISKRA, jestem aktywistką i działaczką społeczną. Ukończyłam studia magisterskie na wydziale ekonomicznym, specjalność: Gospodarka europejska. Uzyskałam nagrodę Rektora i Kanclerza WSIiZ za najlepszą pracę magisterską na wydziale ekonomicznym oraz za wysokie wyniki w nauce. Ukończyłam również studia menadżerskie oraz studia pedagogiczne. Od lat jestem związana z przygotowaniem i realizacją projektów finansowanych, z funduszy europejskich. Posiadam akredytację Konsultanta Funduszy Europejskich (Akredytacja KFE nr 0701AKFE/07/2010).

Oferuję :
Swoją ofertę kieruję do osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą, do przedsiębiorstw, do sektora NGO (organizacje pozarządowe). Opracowuję biznes plany wraz
z załącznikami, wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, przygotowuję kompleksowo projekty do konkursów ogłaszanych w ramach Programów Operacyjnych w Polsce. Jestem również trenerem
i organizuje szkolenia z następujących zagadnień:
• szkolenia komputerowe (ICT),
• sekretarka (w systemie VCC),
• pracownik HR (w systemie VCC),
• programy biurowe w administracji (w systemie VCC),
• pracownik biurowy (w systemie VCC),
• zarządzanie projektami (w systemie VCC),
• budżetowanie projektów,
• koordynator projektów UE.
W zakresie dotacji i grantów, koncentruje się przede wszystkim na potrzebach klientów. Dlatego mając na względzie wymagania klientów, staram się znaleźć szereg optymalnych i bezpiecznych rozwiązań. W swojej pracy kieruję się czytelnością zasad oraz rzetelnością informacji. Dla przedsiębiorców z sektora MŚP oferuję pomoc w opracowywaniu wniosków, m.in. o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, o organizację szkoleń, wydarzeń edukacyjnych. Pomagam również poprzez konsultację doradcze i marketingowe, które wspierają powstawanie i rozwój nowych podmiotów gospodarczych, a także istniejących przedsiębiorstw. Moja oferta obejmuje dodatkowo organizację eventów, konferencji, targów i innych wydarzeń, a moje kompetencje i doświadczenie pozwalają mi na profesjonalną organizację imprez masowych. Szczegółowe zasady współpracy znajdują się w zakładce WSPÓŁPRACA

Moje doświadczenie:
Pracę przy projektach finansowanych z funduszy unijnych rozpoczęłam w 2005 r., realizując projekt „Centrum Szkoleń i Certyfikacji Językowej”. Projekt był współfinansowany z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który był jednym z sześciu programów operacyjnych, służących realizacji Narodowego Programu Rozwoju na lata 2004-2006. W latach 2008-2016 pracowałam w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Podczas pracy na uczelni prowadziłam zajęcia dydaktyczne, których tematyką zajęć było m.in. sporządzanie biznes planów, wniosków o dofinansowanie, budżetowanie, rozliczanie środków.

Realizowałam poniższe projekty:

  • 01.02.2019-29.02.2020 projekt „Inkubator Aktywności Zawodowej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, stanowisko: koordynator projektu, wartość projektu: 1 995 613,32 PLN,
  • 01.06.2017-30.10.2018 projekt "Szlak Kultury Wołoskiej" realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, stanowisko: asystentka koordynatora, wartość projektu: 1 849 179.11 EURO,
  • 01.01.2013-31.12.2014 projekt „Zarządzaj – Organizuj – Zmieniaj. Studia podyplomowe dla kadry zarządzającej w służbie zdrowia”, stanowisko: asystent ds. obsługi kierunku studiów, w ramach PO KL, poddziałanie: 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia, wartość projektu: 492 538.30 PLN, 
  • 01.08.2011-27.12.2012 projekt „WSIZ” Wiedza-Staże-Informacja-Zatrudnienie” realizowany w ramach PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, stanowisko: opiekun stażystów, realizowanego wartość projektu: 9 055 127.24 PLN, 
  • 02.11.2009 – 31.10.2012 r. projekt „Studia Podyplomowe źródłem wiedzy pracowników przedsiębiorstw”, realizowany w ramach PO KL poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, stanowisko: sekretarz projektu, wartość projektu 3 573 151,11 PLN, 
  • 01.05.2009 – 31.07.2009 - projekt „Jakość Edukacja Sukces”, stanowisko: specjalista ds. promocji, finansowany z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, wartość projektu wynosiło 3 816 024.50 PLN,
  • 01.02.2005 – 31.12.2006 – projekt „Centrum Szkoleń i Certyfikacji Językowej”, realizowany ze ZPORR w ramach działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, stanowisko: sekretarz projektu.

W okresie 01.06.2017-30.10.2018 pracowałam w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”, na stanowisku specjalisty ds. programów pomocowych. Byłam członkiem zespołu aplikującego o dofinansowanie projektu pn. „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady”, który otrzymał dofinansowanie z programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Ponadto uczestniczyłam w przygotowaniu projekt pn. „Zacznij działać! Przyłącz się!”  w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który również otrzymał dofinansowanie. 

Działając w kilku Stowarzyszeniach (m.in. ZHP, OSP, Stowarzyszenie Wspólnie ponad Podziałami) sporządzałam również dokumentację w ramach zadań publicznych, które otrzymywały dofinansowanie.

Zapraszam do kontaktu,
Justyna Zimny-Fruzyńska
Formularz kontaktowy 

Odsłony: 3773