Firma dla "młodych? Jest dofinansowanie!

Tym razem coś dla "młodych" ;) chcących otworzyć własną firmę. Możesz otrzymać na to dofinansowanie!

Jak można przeczytać na stronie Europejskiego Domu Spotkań, będącej operatorem uczestnikiem/-czką projektu w ramach I lub II Ścieżki wsparcia może zostać osoba, spełniająca łącznie następujące kryteria:

  • jest w wieku 18 -29 lat
  • zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 z późn. zm.);
  • jest bierna zawodowo (tzn. pozostaje bez pracy, nie poszukuje pracy i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub należy do grupy tzw. ubogich pracujących lub jest zatrudniona na umowę krótkoterminową lub pracuje w ramach umów cywilno-prawnych lub jest rolnikiem lub domownikiem rolnika zamierzającym odejść z rolnictwa;
  • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, przy czym kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym oraz nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu;
  • nie prowadzi działalności na własny rachunek;
  • nie podlega szczegółowym wyłączeniom podanym w §4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
  • dostarczy do Biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Szczegóły znajdziecie na stronie Fundacji, TUTAJ!

Odsłony: 543