Awalon ogłasza V rekrutację do projektu - tym razem tylko dla kobiet

Szkoła Języków Obcych AWALON z Jasła ogłsza V turę rekrutacji do projektu "Podkarpacka Kuźnia Przedsiębiorczości". 

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie wszystkie następujące kryteria:

 • osoba powyżej 29 roku życia,
 • osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego,
 • osoba bezrobotna (zarejestrowana lub nie zarejestrowana) lub osoba bierna zawodowo,
 • osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS;

W tym osoby o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kryteria preferencyjne) tj:

 • osoba w wieku od 50 roku życia,
 • osoba długotrwale bezrobotna;
 • osoba niepełnosprawna;
 • osoba o niskich kwalifikacjach;
 • kobiety;
 • opiekun prawny posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia;
 • rolnik i członek jego rodziny prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 
2 ha przeliczeniowych, podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które zamierzają odejść z rolnictwa.

Grupę docelową w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowi 90 osób (60 kobiet i 30 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej w tym: 86 osób (60 kobiet i 26 mężczyzn) w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby 
z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (co najmniej 60% Uczestników Projektu);
4 mężczyzn bezrobotnych w wieku 30-49 lat nie kwalifikujących się do grupy osób 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dokumenty w V turze naboru można skłądać w dniach 12.07.2021 do 23.07.2021 (dotyczy V i VI naboru). W związku z wyczerpaniem miejsc w grupie docelowej (30 mężczyzn bezrobotnych lub biernych zawodowo), uprzejmie informujemy, że do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane tylko kobiety.

Odsłony: 416