Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” rozpoczyna rekrutację do projektu „Zatrudnij siebie!”.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” rozpoczyna rekrutację do projektu „Zatrudnij siebie!”.

W aktualnym naborze w projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby z następujących grup:
1. kobiety i mężczyźni bierni zawodowo,
2. bezrobotni mężczyźni w wieku 50 lat i więcej
Informujemy że dokumenty rekrutacyjne osób o innym statusie na rynku pracy niż wskazane powyżej nie będą rozpatrywane!

NA ETAPIE REKRUTACJI do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:
• bezrobotnych i biernych zawodowo rodziców/opiekunów prawnych co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia - 6 punktów
• rolników i członków ich rodzin posiadających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych zarejestrowanych w PUP chcących odejść z rolnictwa – 6 punktów,
• kobiet - 2 punkty,
• osób powyżej 50 roku życia – 1 punkt,
• osób z niepełnosprawnościami – 1 punkt,
• osób długotrwale bezrobotnych – 1 punkt,
• osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie) – 1 punkt

SZCEGÓŁY -> PRO CARPATHIA

Odsłony: 455