RARR S.A. rozpocznie rekrutacje do projektu „PASJA BIZNESU”

RARR S.A. informuje o terminie rekrutacji do projektu „PASJA BIZNESU”, w którym można uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23050 zł) wraz z pomostówką.

Projekt przeznaczony jest dla osób powyżej 30 r.ż. Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 12.08.2021 r. do 18.08.2021 r. do godz. 15:00. Szczegóły na stronie RARR

Projekt adresowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

Osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału mają ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin) z obszaru woj. podkarpackiego (uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze woj. podkarpackiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego).

Osoby, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

 • osoby w wieku 50 lat i więcej, 
 • osoby długotrwale bezrobotne, 
 • kobiety, 
 • osoby z niepełnosprawnościami, 
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotny mężczyzna w wieku powyżej 30 roku życia i poniżej 49 roku życia (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy),
 • osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowie krótkoterminowej/cywilno- prawnej,
 • rodzice/opiekunowie prawni min. 3 dzieci do 18 r.ż.,
 • rolnicy i członkowie ich rodzin, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,
  reemigrant lub imigrant.

NA ETAPIE REKRUTACJI do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

 • rolników i członków ich rodzin mających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych (tj. osób, które zadeklarują przejście z systemu KRUS do ZUS po zarejestrowaniu działalności) – 9 punktów,
 • rodziców/opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat – 9 punktów.
Odsłony: 429