Dotacje na działalność dla klubów sportowych

Kategoria: Nabory różne Opublikowano: piątek, 23 marzec 2018 Justyna Zimny Drukuj E-mail

Tym razem mam coś dla klubów sportowych! O tym, że aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu, wie każdy z nas!

Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych lub 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych. Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 8 maja 2018 r.

Głównymi celami programu są:

  1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  3. wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  4. inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  5. optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl.
Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku oraz przesłaniu na skrzynkę podawczą, należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich,
00-082 Warszawa,
ul. Senatorska 14
z dopiskiem na kopercie „Program „Klub” 2018”

Szczegóły na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Wniosek przesłany w wersji papierowej musi być zgodny z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT (dla wniosków składanych osobiście) lub data stempla pocztowego (dla wniosków wysyłanych pocztą).

Przeczytaj również: 

  1. Konstytucja Biznesu uchwalona - pakiet udogodnień
  2. Jak założyć stowarzyszenie - krok po kroku
  3. Własna firma, czy warto podjąć ryzyko?
Odsłony: 1195