Ogłoszenie o naborze wniosków nr VII/2019 w LGD "EUROGALICJA"

Jeśli mieszkasz w gminach: Gminy: Czarna, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Trzebownisko i chcesz założyc własną firmę to ten nabór jest dla Ciebie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Termin trwania naboru: Od 14 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Miejsce składania wniosku: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

Sposób składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 16.00 (w dniu 28 czerwca 2019 r. do godziny 14:00).

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 970 000,00 zł 

Forma wsparcia: Premia w wysokości określonej w LSR.

70 000,00 zł – działalność usługowa

80 000,00 zł – działalność produkcyjna

Intensywność wsparcia – 100%

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników - załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr VII/2019.
  3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 2019 poz. 664).
  4. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr VII/2019.

SZCZEGÓŁY: na stronie EUROGALICJA

Odsłony: 842