Przedsiębiorcze podkarpackie

W ramach projektu "Przedsiębiorcze podkarpackie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przewidziana jest szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana m.in. do sektora MŚP z Podkarpacia oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, inne instytucje finansowe. 

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie podkarpackim podmiotom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki i poręczenia. Termin realizacji Projektów: od 30 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.

PROJEKT 1: Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (w ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie 882 przedsiębiorstw z sektora MŚP).

Tytuł Projektu: Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” (działania 1.4, podziałania 1.4.2) promowane będą działania rozwojowe przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym w szczególności MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub realizujące innowacyjne przedsięwzięcia, które poprzez dostęp do finansowania będą realizować inwestycje prowadzące do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności. Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, wartość projektu: 227 860 631,36 zł, w tym:

  • wkład UE: 193,68 mln zł
  • wkład krajowy z Budżetu Państwa: 22,79 mln zł
  • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 11,39 mln zł

PROJEKT 2: Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 7 „Regionalny Rynek Pracy”, wartość Projektu: 29 194 012,94 zł, w tym:

  • wkład UE: 24,81 mln zł
  • wkład krajowy: 2,92 mln zł
  • inne środki: 1,46 mln zł

PROJEKT 3: Regionalny Rynek Pracy

W ramach Osi Priorytetowej 7 „Regionalny Rynek Pracy” (działania 7.3) wsparcie otrzymają osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin zamierzający odejść z rolnictwa, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie 306 osób pozostających bez pracy, które skorzystają z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczych skutkujących utworzeniem 319 miejsc pracy.

WARTO PRZECZYTAĆ:

  1. dotacje na rozwój firm z sektora MŚP już w 2018 r.
  2. dotację na założenie własnej firmy w Krośnie i okolicach
  3. Jednolity Plik Kontrolny dla firm od 01/01/2018 r.
  4. Półroczne zwolnienie z ZUS dla osób rozpoczynających własny biznes
Odsłony: 1125