Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Zakres Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, określone dla regionu. 

RPO WP w głównych dokumentach strategicznych i uwzględnia te obszary interwencji, których realizacja przyniesie największe efekty. W ramach RPO WP 2014-2020 ustalono następujące osie priorytetowe:

 • Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
 • Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie
 • Oś priorytetowa III Czysta energia
 • Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego
 • Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna
 • Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna
 • Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
 • Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
 • Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
 • Oś priorytetowa X Pomoc Techniczna

W ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działające już przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie na swój rozwój. Ponadto wsparciem objęte będą projekty w zakresie: tworzenia otoczenia biznesu sprzyjającego badaniom naukowym i innowacjom. Główne elementy powinny obejmować wzmacnianie działalności w zakresie badań i innowacji oraz poprawę transferu wiedzy między sektorem publicznym i prywatnym. Inwestycje ukierunkowane zostaną na działania prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R, innowacyjności, wyższej wartości dodanej, a w ten sposób do rozszerzenia i internacjonalizacji działalności. Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Wspierane będą również projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R do pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie produkcję masową, ani działalność handlową.

Wsparcie otrzymają także przedsięwzięcia zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją określoną w Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). W wyniku realizacji projektów wzrośnie dostępność terenów i infrastruktury oferującej warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto utworzony zostanie system instytucji otoczenia biznesu świadczących kompleksowe i konkurencyjne usługi dla przedsiębiorstw.

WARTO PRZECZYTAĆ:

 1. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej
 2. Ruszył nabór wniosków do „Patriotyzmu Jutra”
 3. Konstytucja Biznesu uchwalona - pakiet udogodnień
Odsłony: 979